رزومه هلدینگ سرمایه گذاری ژیک

 

هلدینگ ژیک در سال….

پروژه های در دست اجرا

هلدینگ ژیک در سال….

پروژه های طراحی و نظارت

دفتر فنی و مهندسی ژیک